Governing Body

Chairman

Shri. Vinayak. R. Ghag

Member
Shri. Kamlakant. D. Sawant. Shri. Shankar. D. Pal Desai.(Invitee)
Shri. Rajendra. P. Gawde. Shri. Girish Redkar.(Invitee)
Dr. Shivaji A. Bhosle.  Prof. (Dr.) Rajendra Patil – Member Secretary
Shri. Sanjay. S. Rane.
Shri. Manoj Deshmukh.
Shri. Pramod Satam.
Shri. Yogesh Pawar.
Industrial Advisor
Shri. Rajendra Ghag