Governing Body

Chairman
Shri. Vinayak. R. Ghag
Member
Shri. Kamlakant. D. Sawant. Shri. Shankar. D. Pal Desai.(Invitee)
Shri. Rajendra. P. Gawde. Shri. Girish Redkar.(Invitee)
Dr. Shivaji A. Bhosle.
Shri. Sanjay. S. Rane.
Shri. Manoj Deshmukh.
Shri. Pramod Satam.
Shri. Yogesh Pawar.
Industrial Advisor
Shri. Rajendra Ghag