Industrial Visits 2013-2014

IV – Yusuf Mehrally centre (MMS I)
IV – Siemens (MMS I)
IV – Goa
IV – Nashik